УКРАИНСКИЙ СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

СУМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГЛАВНАЯ                                                                             БИБЛИОТЕКА

 

ПСИХОЛОГ У ВІДНОСИНАХ «КОНСУЛЬТАНТ – КЛІЄНТ» У СВІТЛІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Стаття присвячена розмірковуванню про важливі риси та позиції психолога, необхідниі для здійснення ефективних психотерапевтичних відносин «консультант – клієнт» з позицій гуманістичної психології.

 

Наше сьогодення характеризується труднощами та кризами в усіх сферах життя. А якщо до цього ще додати «нормальні» кризові періоди у вікових аспектах життєдіяльності людини, зрозуміло, що іноді самому важко з цим всім впоратись і не вступити в халепу різного роду психологічного неблагополуччя: конфліктів, депресивного настрою, неврозоподібних станів, підвищення рівня агресії, появи страху перед майбутнім, відмови від зусиль, невпевненості в завтрашньому дні. В зв’язку з цим актуальною стає потреба в отриманні кваліфікованого психологічно-орієнтованого консультування, яке визначається як допомога людині в її допомозі самій собі [10, 130]. Технологія в консультативних відносинах посідає другорядне місце порівняно з особистісною позицією консультанта, його здібностями до здійснення рефлексивної взаємодії з клієнтом, тому метою цієї статті є висвітлення тих вимог до психолога-консультанта, як до професіонала та особистості, які з позиції гуманістичної психології створюють умови для реалізації ефективної консультаційної взаємодії між психологом і клієнтом та здійснюють терапевтичні відносини.

Аналізу професійної діяльності й проблемам процесу професійного становлення його особистості присвячено достатню кількість праць: загально психологічні положення про сутність і розвиток особистості як суб’єкта власної життєдіяльності (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн, В. О. Шатенко та ін.); вплив мотиваційно-смислової сфери на професійне становлення особистості в контексті вивчення мотивації професійної діяльності (Є. П. Ільїн, В. О. Бодров, Ж. П. Вірна, В. В. Рибалка, В. Д. Шадріков та ін.); формування індивідуального та професійного стилю діяльності (Б. О. Вяткін, Є. О. Климов, В. С. Мерлін, М. О. Холодна, М. Р. Щукін та ін.); особливості професіоналізації психологів (О. Ф. Бондаренко, Н. І. Пов’якель, Н. В. Пророк, О. С. Романова, Н. В. Чепелєва, Н. Ф. Шевченко, Р. В. Овчарова, О. Ю. Осадько та ін.).  

Яким же психолог повинен бути, щоб, здійснивши наявність психотерапевтичних відносин, реально допомогти людині стати щасливішою лише розмовними методами?

Дослідники, які працюють у руслі гуманістичної психології зазначають, що деякі особистістні риси та позиції психолога є особливо значущими для здійснення психотерапевтичних відносин і успішної професійної діяльності.

Так американський психотерапевт і психолог Р. Мей зазначає: «Оскільки особистість консультанта є його знаряддям праці, її повнота й цілісність набуває важливого значення для ефективності консультування» [2, 53]. Основною особистісною якістю успішної психотерапевтичної діяльності Р. Мей вважає здатність до емпатії, яка забезпечує розуміння, проникнення у душевний світ іншої людини [6, 31].

Представники гуманістичного напрямку розуміють психотерапевтичний процес як міжособистісний контакт. При цьому його зміст і атмосфера розглядаються як основні фактори, що впливають на ефективність діяльності, і залежать, на їх думку, від відносин та індивідуальних характеристик психолога і клієнта.

На важливість наявності відносин у стосунках між консультантом і клієнтом вперше звернув увагу К. Роджерс – американський психолог, лідер гуманістичної психології. Він ввів нову концепцію стосунків між консультантом і клієнтом. К. Роджерс назвав свою роботу клієнт-центрованим підходом, в якому психолог виступає в ролі фасилітатора (від англ. facilitate полегшувати), активного, але недерективного співучасника терапії.

За К. Роджерсом технологія в консультативних відносинах посідає другорядне місце порівняно з особистісною позицією психолога-консультанта, яка передбачає реалізацію ним у стосунках із клієнтом трьох основних умов консультаційної взаємодії:

-         прийняття (безумовного, безоціночного, позитивного ставлення до особистості, величезної уваги до внутрішнього світу клієнта);

-         емпатії (прагнення наблизитись до розуміння смислів і справжніх почуттів людини);

-         конгруентності (здатності бути щирим, нефальшивим, справжнім у стосунках з клієнтом) [5, 142].

Ці умови становлять поняття «центральних умов» здійснення технології особистісно орієнтованого консультування.

Доречно зараз привести розгорнуту цитату з К. Роджерса, де, на нашу думку, дуже тонко показані взаємовпливи трьох «центральних умов»: «Чи завжди корисно бути щирим? А як відносно негативних почуттів? Як відносно випадків, коли справжніми почуттями консультанта стосовно клієнта є роздратування, нудьга чи неприязнь? Моя емпірична відповідь буде такою: навіть такими почуттями, як ці, які всі ми час від часу переживаємо, консультанту краще поділитись, ніж ховатись за фасадом цікавості, турботи і симпатії, яких насправді немає. Але досягнути цього непросто. Справжність (щирість) ставить складне завдання потоку переживань, який протікає всередині іншого потоку, відзначеного складністю і постійними змінами… краще поділитись з ним (клієнтом – авт.) своїми переживаннями нудьги  і  дискомфорту, які я переживаю… і коли я пробую виразити свої почуття, вони змінюються… ще я відчуваю до нього нове співчуття тепер, коли я виразив почуття, яке було бар’єром між нами. Я уже можу відчути подив, чи, можливо, образу в його голосі, щоб він став говорити більш щиро, тому я відважився бути з ним справжнім я дозволив собі бути особистістю – справжньою, недосконалою – в своїх відносинах з ним» [7, 28].

З приведеного прикладу добре видно, що певна сміливість і відкритість консультанта дає можливість виходу на справжні глибинні стосунки, які власне і є терапевтичними.  

На думку як А. Маслоу, так і К. Роджерса, психологічна допомога може бути ефективною лише тоді, коли встановлюються емпатійні й довірливі відносини психолога-консультанта з клієнтом. Так само як і А. Адлер, А. Маслоу вважав, що хороший психолог-консультант подібний до старшого брата або сестри, тобто люблячої і турботливої людини. Але окрім цієї моделі, Маслоу давав пораду використовувати модель за типом «даоського помічника», що передбачає участь людини, яка пропонує свою допомогу, але ні в що не втручається. [3, 93]

В порівнянні з іншими професіями робота психолога-консультанта є специфічною, по-перше, своїм предметом – індивідуальністю людини; по-друге, тим, що сам психолог-консультант завжди виступає у власній професійній діяльності як індивідуальність. Виходячи з цього, можна сформувати ряд вимог до консультанта та особистості з позицій гуманістичної психології. Р. Мей називає такі:

- безпосередність як життя у згоді з власними інстинктами;

- цільність натури, тобто здатність цілком висловлювати себе у словах та вчинках, чесність;

- оригінальність, тобто свіжість та новизна кожної реакції;

- вміння легко пристосовуватись до змін;

- свобода як відсутність війни з власним підсвідомим [6, 28].

К. Роджерс вважав, що консультант повинен повине бути щирим, конгруентним. Це означає, що він повинен мати вільний доступ до своїх внутрішніх процесів, мати свої власні почуття, власні позиції і нахили, бути «прозорим» для клієнта. Щоб придбати таку «позицію», психологу-консультанту необхідно вміти цим оперувати. Тому слід пройти курс психотерапії у професійного психотерапевта або психолога-консультанта.

На думку В. Таланова та І. Малкиної-Пих, консультанту слід розвивати в собі те, що Адлер назвав «мужністю недосконалості», тобто вміння мужньо приймати невдачу. При цьому мужність недосконалості полягає в тому, щоб «зібрати усі сили на одну вирішальну битву, наслідок якої може бути як перемогою, так і поразкою» [9, 81].

Консультант повинен також навчитися радіти не тільки досягнутим цілям, але й самому процесу життя, спокійному перебігу подій, спілкуванню з людьми, дружбою з родичами, спостеріганню за природою, пізнаванню нового та цікавого. Задоволення, яке ми отримуємо від життя і роботи, позбавляє нас від необхідності постійно мотивувати наші вчинки і зважувати кожний крок в залежності від того, що він нам принесе.

На закінчення хочеться додати та зробити висновок, що все більше науковців та практичних  спеціалістів, які займаються теорією та практикою психологічного консультування, схиляються до думки, що результат професійної допомоги, який повинен привести до здійснення особистісних змін у клієнта, більш за все буде залежати від особистості психолога та якості відносин між клієнтом і консультантом,  ніж методи або техніки, яких додержується та використовує психолог-консультант.

________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА

1. Братусь Б. С. Опыт обоснования гуманитарной психология ⁄ Гуманистическая трансперсональная психология: Хрестоматия ⁄ Сост. К. В. Сельченок. Харвест; М; АСТ, 2000. – 592 с.

2. Велозерская Н. А., Лизунова Н.М. Система подготовки психологов в США ⁄⁄  Вестник Московского университета. – 1989. – Сер. 14 – Психология. - №3. с. 50 – 61.

3. Маслоу А.  Мотивация и личность. – 3-е узд. – СПб.: Питер, 2003.  – 352 с.

4. Осадько О. Ю.  Технології психологічного консультування. – К.: Ред..загальнопед.газ., 2005. – 128 с.

5. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы. – М.: 1999. – 464 с.

6. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – ГЛАВНИК, 2004. – 95 с.

7. Слободянюк І. А. Емпатія і конгруентність психотерапевта – проблеми їх «сумісності» в психотерапевтичному процесі. ⁄⁄ Праці наук.-практ. конф. «Відносини в психотерапевтичному процесі» Вінниця: Континент-ПРИМ. - 2000. – с. 26 – 30.

8. Учебные материалы по направлению «центрированная на личности психотерапия по Роджерсу» ⁄  Под ред. Дружинина А. М. – К. 1999. – 76 с.

9. Таланов В. Л., Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога. – СПб.: Сова; ЭКСМО, 2003. – 928 с.

10. Федун А. А. Вимоги до особистості психолога-консультанта в гуманістичній психології. ⁄⁄ Праці Міжнародної наук.-практ. конф. «Теорія і практика допомоги особистості в психологічному консультуванні і психотерапії» - К.: - 2005. – с. 130 – 131. 

 

Copyright 2008. Ukraining group psychologist. All Right Reserved.
Design by Ksena12